Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.

Práva a povinnosti školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty řediteli školy a zřizovateli

Na období 2017 – 2020 jsou zvolení tito zástupci:

Za zákonné zástupce:Hana Němcová
Za zřizovatele: Václav Fiala
Za pedag. pracovníky: Mgr. Miroslava Prchalová

Spolupráci se zákonnými zástupci se snažíme stále rozvíjet. V nutném případě jsou zváni do školy oficiálním dopisem. Někteří ZZ navštěvují školu i mimo stanovené třídní schůzky, individuální konzultace s vyučujícími jsou běžným jevem.

Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedy školské rady a v ředitelně školy.

(c) 2007-2019 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0